ព័ត៌មានក្រុមហ៊ុន

  • ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានជាតិចិនចេញទិន្ន័យនាំចេញគឺចាប់ពីខែមករា។

    ក្រសួងឧស្សាហកម្មនិងព័ត៌មានចិនចិនចេញនូវទិន្នន័យនាំចេញចាប់ពីខែមករាដល់ខែសីហាក្នុងឆ្នាំ ២០២០ ពាណិជ្ជកម្មចិនក្នុងការនាំចេញវាយនភណ្ឌមានចំនួន ១៨៧,៤១ ដុល្លារគិតជាដុល្លារអាមេរិកដែលជាកំណើនប្រចាំឆ្នាំ ៥,៦២% ។ នៅខែសីហាក្នុងមួយខែនេះចំនួនទឹកប្រាក់នាំចេញមានចំនួន ១៤,៧២ កោដិដុល្លារដុល្លារដែលជាកំណើន ៤ …
    អាន​បន្ថែម